Algemene Voorwaarden

Lightning Checkout biedt Betaaldiensten aan bedrijven en organisaties die bitcoin willen accepteren als betaalmethode voor hun producten, diensten of als donatie. Hiervoor heeft Lightning Checkout een aantal producten en diensten ontwikkeld. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle producten en diensten van Lightning Checkout.

1. Definities
 • Ondernemer: De ondernemer die bitcoin betalingen accepteert middels de betaaldiensten van Lightning Checkout.
 • Klant van Ondernemer: Degene die producten of diensten afneemt bij de Ondernemer en betaalt met bitcoin.
 • Betaaldiensten: De producten en diensten van Lightning Checkout
 • Transactie: Een bitcoinbetaling van een Klant van Ondernemer via de betaaldiensten van Lightning Checkout. Deze transacties kunnen Direct of Indirect zijn:
  • Direct: van Klant van Ondernemer naar Ondernemer
  • Indirect: van Klant van Ondernemer naar Lightning Checkout
 • Uitbetaling: Het gebundeld uitbetalen van Betalingstransacties door Lightning Checkout aan Ondernemer.
 • Xpub (extended public key): een afgeleide openbare sleutel. Vanuit een xpub kunnen oneindige hoeveelheden nieuwe bitcoinadressen gegenereerd worden.
2. Transacties
 • Ondernemer mag via de Betaaldiensten van Lightning Checkout enkel haar gebruikelijke producten of diensten afrekenen.
 • Het is de Ondernemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de Betaaldiensten van Lightning Checkout te gebruiken ten behoeve van bitcoin wisseldiensten.
 • Lightning Checkout bepaalt voor elke Betalingstransactie de actuele bitcoin / fiat wisselkoers op basis van de prijzen bij grote exchanges. Deze koers kan afwijken van de koers die in wallet-software getoond wordt.
 • Voor Directe Transacties wordt voor elke Transactie een nieuw bitcoin adres uit de xpub van de Ondernemer gebruikt.
 • De door de Ondernemer aangeleverde XPUB is nieuw en wordt exclusief gebruikt voor de Betaaldiensten van Lightning Checkout. Bij niet exclusief gebruik is Lightning Checkout op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van het foutief bepalen of een Transactie is voldaan.
3. Uitbetaling & Kosten
 • Lightning Checkout betaalt dagelijks de Indirecte Transacties uit aan de Ondernemer.
 • De kosten voor Indirecte Transacties worden door Lightning Checkout ingehouden bij een Uitbetaling.
 • De kosten voor Directe Transacties worden maandelijks, achteraf in rekening gebracht. Deze dienen in bitcoin te worden voldaan.
 • De Ondernemer heeft via de portal inzage in alle Transacties, Uitbetalingen en kosten.
4. Beschikbaarheid
 • Lightning Checkout doet haar uiterste best om de Betaaldiensten te allen tijde beschikbaar te hebben. Lightning Checkout kan echter niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door een storing de Betaaldiensten (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het faciliteren van andere betalingsmogelijkheden aan zijn of haar klanten.
5. Beëindiging Betaaldiensten
 • Zowel Ondernemer als Lightning Checkout kunnen de overeenkomst m.b.t. Betaaldiensten zonder opzegtermijn beëindigen. Wanneer het initiatief voor het opzeggen bij Lightning Checkout ligt, zal Lightning Checkout de Ondernemer ervan op de hoogte brengen dat de overeenkomst is beëindigd.
 • Bij opzeggen van de overeenkomst zal Lightning Checkout eventuele openstaande tegoeden volgens de gebruikelijke procedure uitkeren aan Afnemer mits er geen sprake is van een situatie waarin dit niet kan, zoals bij vermoeden van fraude.
6. Geschillen en Aansprakelijkheid
 • Bij vermoeden van fraude of misbruik behoudt Lightning Checkout zich het recht voor om uitbetalingen op te schorten totdat uitgesloten is dat er sprake is van fraude of misbruik. Lightning Checkout kan hierbij vragen om extra informatie met betrekking tot betalingstransacties.
 • De aansprakelijkheid van Lightning Checkout, in het geval van technische of administratieve fouten die aan Lightning Checkout zelf te wijten zijn, is beperkt tot 500 euro per Ondernemer.
 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijden door Lightning Checkout worden aangepast. De datum van laatste wijziging wordt in deze voorwaarden weergegeven.
 • Wanneer de voorwaarden niet voorzien in een bepaalde situatie, probleem of antwoord, heeft Lightning Checkout een bepalende stem.
 • Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en partijen zullen geschillen voorleggen aan de rechtbank te Eindhoven. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling worden doorgehaald, en zullen de overige bepalingen en artikelen volledig van kracht en afdwingbaar blijven.